תנאי שימוש בתוכנת EZplan

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

שימוש בתוכנת "איזי פלאן" (EZplan) מהווה הסכמה לתנאים הבאים:
 1. EZplan היא בעלת התוכנה וזכויות היוצרים בה.
 2. למשתמש ניתנת רשות שימוש בלבד ואין להתיר לצד שלישי להשתמש בתוכנה לכל מטרה שהיא.
 3. התוכנה ועדכוניה במסגרת השירות, ניתנים למשתמש כמות שהם.
 4. אין התוכנה באה במקום כישוריו המקצועיים של המשתמש ו/או האנשים הפועלים מטעמו.
 5. השימוש בתוכנה וביצועיה (שעשויים להשתנות במהלך העדכונים) וכן התאמתם למטרות או שימושים מסוימים, הינם באחריות המשתמש ובפיקוחו בלבד.
 6. EZplan אינה אחראית באופן כלשהו לתוצאות השימוש בתוכנה, להפסד הכנסה אובדן רווח או כל נזק אחר הנובע מכך. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה.
 7. הרשיון לתוכנה הינו עבור משתמש יחיד ואינו ניתן להעברה.
 8. EZplan רשאית לעדכן את תעריפי התוכנה ו\או רשיונות השימוש בתוכנה ו\או כל עלות עבור שימוש בתוכנה או באחד ממרכיביה, לפי שיקול דעתה.
 9. אין לעשות כל שימוש מסחרי ברשיון אשר ניתן למשתמש בתוכנה.
 10. Ezplan שומרת לעצמה לבטל את רשיון המשתמש ולמנוע ממנו כל גישה לתוכנה, לתכנים ולכל הנתונים המאוחסנים אצלה, באם נמצא שביצע או עשה כל שימוש לא הוגן בתוכנה.
 11. בעת יצוא של מסמך, תמונה או אובייקט כלשהו מהתוכנה, חל איסור למחוק את סימני המסחר, לוגו EZplan והודעות ההגנה.
 12. המשתמש מתחייב כי פרטיו האישיים המעודכנים במערכת, הכוללים בין השאר את שמו המלא, מספר הטלפון/פלאפון, כתובת הדואר האלקטרוני ועוד (להלן: "הפרטים"), נכונים וישארו מעודכנים בכל עת.
 13. הפרטים ישמשו את EZplan למשלוח הודעות שרותיות לרבות שליחת נספחי מבצע, עדכונים ועוד.
 14. התוכנה עומדת לרשות המשתמש כפי שהיא (AS IS) ובמקרים מסויימים, התוכנה ו/או עדכון חדש עלול להכיל שגיאות או שינויים שלא תמיד יעלו בקנה אחד עם דרישותיו והוא מוותר על כל טענה בעניין זה.
 15. בכל מקרה, תיקונים ועדכונים לתוכנה, יסופקו רק למשתמשים הנמצאים בשירות בעת הפצת העדכון.
 16. EZplan אינה אחראית להעדר וירוסים במחשבי המשתמש, בעיות בחומרה, ברשת המשתמש או במערכת ההפעלה, ואינה מבצעת בהם שינויים או תיקונים.
 17. EZplan אינה מתחייבת להתאמת גרסאות לדפדפנים ישנים.
 18. אין לבצע שינויים בתוכנה או ליצור עבודות המתבססות עליה או לשלבה בתוכנות אחרות.
 19. אין לבצע פעולות כלשהן כדי לגלות את קוד המקור של התוכנה.
 20. EZplan אינה אחראית לנכונות הנתונים או לזמינות הנתונים והמידע (להלן: "המידע") המוצגים על ידי התוכנה מסופקים על ידי צדדים שלישיים, EZplan אינה אחראית לנכונות ו/או לדיוק ו/או לשלמות ו/או למידת עדכניות המידע ולאפשרות יישומו או השימוש בו למטרות כלשהן ואין הוא מביע עמדה כלשהי לגביו. EZplan אינה אחראית לזמינות המידע ו/או לליקויים בדרך העברתו ו/או לתקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת או ציוד תקשורת ו/או לתקלות אחרות כלשהן המונעות ו/או משעות ו/או מגבילות ו/או משבשות את אפשרות השימוש בתוכנה ו/או המידע או את קבלת המידע או חלק ממנו.
 21. EZplan רשאית מעת לעת, בלא מתן נימוק, לשנות את היקף ותוכן המידע המוצג באמצעות התוכנה ובכלל זה לבטל כליל את אפשרות הצגת המידע באמצעות התוכנה וכן לשנות את תנאי השימוש בתוכנה, וזאת ע"י מתן הודעה מוקדמת של 14 ימים בדואר האלקטרוני על פי הפרטים של משתמשי התוכנה .
 22. EZplan רשאית בכל עת, ללא צורך בהודעה כלשהי וללא צורך במתן נימוק כלשהו להביא לידי סיום את זכותו של המשתמש לעשות שימוש בתוכנה לרבות בדרך של הפסקת העברת נתונים.כל הסעיפים יישארו בתוקפם אף לאחר סיום זכות השימוש של המשתמש.
 23. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאים אלה, על פירושם ועל כל דבר ועניין הקשור בהם או נובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים בירושלים תהיה סמכות שיפוט בלעדית, בכל נושא הקשור בתנאים אלה.